nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Nazwa Łosic

Tablica wjazdowa

Maciej KobylińskiPochodzenie nazwy miasta Łosice nie zostało dotychczas ściśle ustalone. Istnieją dwie różne wersje i spór między historykami.

Jedna z nich, jeśli przyjąć wschodnią etymologię, próbuje wywieść nazwę miasta od koni, które jak wiadomo w języku rosyjskim noszą nazwę "łoszadi". Jest to tym bardziej uzasadnione, że jeszcze w wieku XVI używano nazwy "Łoszyce". Zwolennicy tej wersji powołują się przy tym na fakt, że Łosice w wieku XVI posiadały w herbie konia. Poza tym historycy z tego obozu utrzymują, że jeszcze przed założeniem miasta, koniki leśne - tarpany, musiały być bardzo pospolite w okolicy. W okresie przynależności Podlasia do Wielkiego Księstwa Litewskiego na okolicznych łąkach wypasały się stada litewskich koni, stanowiących rezerwę kawalerii litewskiej w wypadku wyprawy wojennej.

Istnieją też przypuszczenia, że nazwa Łosice przyjęta została przez pierwszych osadników w oparciu o nazwę miejsca, z którego przybyli. Zwolennicy tej wersji - głównie historycy i badacze rosyjscy - wskazują na fakt, że na terenie Polesia i Ukrainy spotyka się wiele wsi i rzek o podobnej lub zbliżonej nazwie, np. wieś Łosice znajduje się na Polesiu nieopodal Kobrynia (przy trakcie wiodącym z Chomska do Drohiczyna). Druga wieś o podobnej nazwie znajduje się na terenie powiatu pińskiego, a wśród licznych dopływów Dniepru wymienia się rzekę Łosiankę.

Nazwa Łosice

Wersji tej przeczy jednak fakt zdecydowanej od niepamiętnych czasów przewagi osadnictwa polskiego nad ruskim i to nie tylko w samych Łosicach, ale również w ich okolicach. Osadnictwo polskie - głównie zaś mazowieckie - posuwając się ku wschodowi wzdłuż rzeki Liwiec, nie napotykało po drodze tak poważnych przeszkód naturalnych jak osadnictwo ruskie, na drodze którego stały olbrzymie bagna poleskie oraz rzeka Bug. O mazowieckim pochodzeniu pierwszych przybyszów w okolicach Łosic, Łukowa, Siedlec i Sokołowa Podlaskiego świadczą znajdujące się tu stare, wczesnośredniowieczne cmentarzyska z czworoboczną lub owalną obstawą kamienną grobów, wykonaną często z dużych nawet głazów. Tego rodzaju grobowce o obstawie kamiennej charakterystyczne są właśnie dla Mazowsza.

Pomimo istnienia dwóch wersji pochodzenia nazwy miasta Łosice, bardziej prawdopodobna wydaje się pierwsza, twierdząca, że nazwa - podobnie jak i herb - pochodzi od koni.

Bibliografia:

  1. "Łosice 1264-1966". Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kazimierskiego; Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.
  2. "Echo Podlasia '97 - tygodnik regionalny".
  3. "Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym". t. VI, Podlasie, cz. I-III,A. Jabłonowski; Warszawa 1908-1910.
Ojcowie serwisu Polinów
Historia Łosic
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy