nagłówek "Avorum respice mores" (Bacz na obyczaje przodków) – dewiza herbowa przysługująca jedynie hrabiom Ledóchowskim h. Szaława link nagłówka

Ostromęczyn

Ostromęczyn - miejsce po zamku

Maciej KobylińskiOstromęczyn - wieś na południu Podlasia, 11 km na północny wschód od Łosic

Pierwsze wzmianki o Ostromęczynie sięgają XVI w. Własność na tym terenie była rozdrobniona, co odnotowuje rejestr poborowy z 1580 r. Prawdopodobnie w wyniku skupienia rozdrobnionych działów własnościowych dobra Ostromęczyn przeszły we władanie Stanisława Niemiery [Niemiry]. W 1646 r. jako dziedzic Ostromęczyna występuje już Stanisław Firlej z Dąbrowicy. W 1662 r. jako dziedzic Ostromęczyna występuje w rejestrze pogłównego powiatu mielnickiego Jakub Krasowski, kasztelan podlaski.

Ostromęczyn - zamek

Ostromęczyn - miejsce po zamku

Zapewne za czasów Firlejów został wzniesiony w pobliżu wsi zamek bastionowy, wzorowany na osiągnięciach holenderskiej sztuki fortyfikacyjnej. Ta czworoboczna fortyfikacja z silnie wysuniętymi narożami otoczona była fosą. Został zniszczony podczas wyprawy księcia Bogusława Radziwiłła na teren południowego Podlasia w 1656 r., kiedy to spustoszył on ziemię mielnicką. Zniszczenia były tak wielkie, że nie podjęto już odbudowy Ostromęczyna, chociaż pozostały po nim obszerne piwnice i część fortyfikacji w przyziemiach.

Po raz kolejny Ostromęczyn pojawia się w źródłach dopiero w połowie XVIII w. Stanowi wówczas własność Karola Odrowąża Sedlnickiego, podskarbiego wielkiego koronnego. W tym czasie Sedlnicki zakładał w pobliskich Kozieradach (przemianowanych na cześć żony na Konstantynów) imponujące założenie pałacowo-ogrodowe. Jednocześnie zamierzał (być może wzorem szwagra Branickiego, z którym pozostawał w bliskich kontaktach), urządzić w Ostromęczynie rodzaj letniej rezydencji. Do zaprojektowania tej siedziby ściągnął w 1753 r. pułkownika Klemma, stale pracującego dla Branickiego. Rozplanowano wówczas spore założenie usytuowane na południe od fortyfikacji i tarasowo opadające do stawów. Trudno jednak na podstawie zachowanych szczątków wyciągać wnioski dotyczące szczegółów jego rozplanowania.

Ostromęczyn - miejsce po zamku

Prawdopodobnie wkrótce po śmierci Sedlnickiego w roku 1761 Ostromęczyn zaczął popadać w ruinę. Powodem były długotrwałe, ciągnące się przez około 30 lat procesy pomiędzy jego spadkobiercami. Obiekt został prawdopodobnie zniszczony podczas wojen napoleońskich, a zwłaszcza w czasie kampanii 1812 r., kiedy to wojska napoleońskie poczyniły znaczne szkody w dobrach nadbużańskich. Prawdopodobnie ocalało jedynie kilka zrujnowanych budynków dworskich.

Na początku XIX w. Ostromęczyn został sprzedany i przyłączony do dóbr Hruszniewskich. W roku 1866 dobra te nabyła Katarzyna Broell-Plater. Wykorzystując obszerne piwnice dawnego założenia obronnego ulokowała w nich fabrykę serów. W tym czasie obszar folwarku wynosił ok. 441 ha,było tu 10 budynków murowanych i 16 drewnianych. Przy drodze do wsi ulokowano osadę folwarczną, a na południe od starych fortyfikacji wykopano kompleksy stawów. Podczas I wojny światowej w 1915 r. wycofujące się oddziały rosyjskie zniszczyły folwark, a wyposażenie serowni wywieziono.

Po I wojnie folwark został odbudowany i nastawiony był na produkcję zbożową. Po wojnie przeprowadzona została całkowita parcelacja gruntów folwarku oraz terenu dawnego założenia, co pociągnęło za sobą ostateczne już zniszczenie.

Ostromęczyn - miejsce po zamku

Zachowały się pozostałości bastionowego narysu obwałowań ziemnych oraz część dawnych fos oraz tarasowo opadający w kierunku nieistniejących już stawów teren po dawnych ogrodach, położony na południe od umocnień. Ze wzgórza roztacza się daleki widok m.in. przez dolinę strumienia na kościół w Górkach, który był historycznym powiązaniem widokowym Ostromęczyna.

Ostromęczyn - rzadcowka

Dawny budynek gosodarczy z 1 poł. XIX w., przebudowany w XX w. na cele mieszkalne.

Ostromęczyn - wiatrak

Chłopków - wiatrak Chłopków - wiatrak Chłopków - wiatrak

Stary wiatrak typu "koźlak" przewieziony z Meszek w 1918 r. przez Stanisława Franczuka. Produkował mąkę dla okolicznych rolników i dworu w Hruszniewie.

Bibliografia:

  1. "Dokumentacja ewidencyjna założenia dworsko-ogrodowego w w Ostromęczynie" - Bończak-Kucharczyk Ewa, Oleksicki Antoni, Kucharczyk Krzysztof, Oleksicka Maria, Werpachowska Janina, Biała Podlaska 1986, Wojewódzki Urzad Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej
Ojcowie serwisu Polinów
Łosice i okolice
Kobylińscy
południowe Podlasie
południowe Podlasie
Kobylińscy
Kobylińscy